Tillväxt och fortsatt ökad orderingång

"Det tredje kvartalet följde trenden med återhämtning efter de negativa volymeffekter pandemin orsakat. Orderingången steg redan i det andra kvartalet och under det tredje var försäljningstillväxten drygt 5% och nettoomsättningen ökade till 191 mkr (181). Det var framför allt affärsområde Office Interiors som visade tydlig tillväxt med 9%, jämfört med samma period föregående år. Både Ragnars, Fora Form och Abstracta flyttade fram positionerna och stod för större delen av affärsområdets omsättningsökning. Jämfört med samma period föregående år, ökade orderstocken med 31%. Även rörelseresultatet för den underliggande verksamheten förstärktes i det tredje kvartalet. Justerat för engångsposter blev rörelseresultatet 12,7 mkr i…

Read More

Ökad efterfrågan indikerar återhämtning

”Ett flertal positiva tecken utmärker det andra kvartalet. Många länder har lättat på restriktionerna och åter öppnat upp, vilket återspeglar sig både i försäljning och i orderingång. Samtidigt fortsätter omstruktureringsåtgärderna, som genomfördes under förra året, ge positiv effekt på lönsamheten. Orderingången under kvartalet ökade med 34% relativt samma period föregående år och orderstocken har vuxit med 36%. Vi ser en ökad efterfrågan när offentliga miljöer anpassas för att möta nya krav på utformning av gemensamma arbets- och mötesytor. Den globala råvarubristen fortsätter att driva prisökningar på flera viktiga insatsvaror, som exempelvis metall, trä och skum. Utöver höjda priser leder bristen…

Read More

Stabilt resultat på en fortsatt återhållsam marknad

Första kvartalet 2021 sammanfattas som stabilt och med vissa tecken på återhämtning, trots att vi fortfarande befinner oss i en pandemi. Nettoomsättningen för koncernen uppgick i kvartalet till 198,8 mkr, en minskning med 8% jämfört med samma period föregående år, då pandemin ännu inte fått något större genomslag på marknaden. Rörelseresultatet uppgick till 8,5 mkr (9,3 mkr) och rörelsemarginalen på 4,3% var oförändrad mot föregående år. Vår motståndskraft relativt pandemiårets negativa effekter är en bekräftelse på att de verksamhetsomställningar vi genomförde under 2020 är effektiva. I samband med kvartalsskiftet tog jag över som VD efter Sofia Svensson, som valde att…

Read More

Lammhults Design Groups årsredovisning 2020

Lammhults Design Groups årsredovisning 2020 är nu tillgänglig på koncernens hemsida. Frågor besvaras av Sofia Svensson, vd och koncernchef, telefon 072-732 32 39 eller Daniel Tell, CFO, telefon 070-636 75 78. Denna information är sådan information som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2021 kl. 15.45 CET.

Read More

Koncernen stärker sin position i utmanande tider

”Vi fortsätter att leverera marginalförstärkning, vilket är ett resultat av den verksamhetsomställning som organisationen genomförde under detta utmanande år. Omsättningen minskade med 30 % under fjärde kvartalet, men trots denna kraftiga minskning blev rörelsemarginalen 9,5% och rörelseresultatet uppgick till 22,1 mkr, exkluderat engångsposter och omstruktureringskostnader. Under 2020 har vi genomfört ett strukturarbete för att öka koncernens rörelsemarginal och för att i förlängningen nå de finansiella mål som kommunicerats till aktiemarknaden. Under fjärde kvartalet medförde omstruktureringsarbetet engångsposter och omstruktureringskostnader på 21,7 mkr. När jag tittar tillbaka på situationen i våras och det bekymmersamma läge vi då befann oss i, så känner…

Read More

Systematiskt förbättringsarbete för att stärka koncernen ger resultat

” Vårt arbete för att stärka koncernen ger resultat. Trots ett försäljningstapp på 29 % i pandemins kölvatten levererade vi en rörelsemarginal som ökade till 6,9 % under tredje kvartalet. Förbättringen har åstadkommits genom snabb omställning, ökad kostnadskontroll, statliga stöd samt kortsiktiga och långsiktiga effektiviseringsåtgärder. Koncernens styrningsmodell med ett delegerat affärsmanna-skap fungerar väl i kristider. Generellt råder dock en fortsatt osäkerhet gällande utvecklingen under det fjärde kvartalet, som historiskt har varit både marknadens och koncernens starkaste. Såsom tidigare kommunicerats i pressmeddelandet från den 23 juni 2020 kommer fjärde kvartalet att belastas med den kvarvarande delen av omstruktureringsåtgärderna. Koncernens tredje kvartal…

Read More

Andra kvartalet tydligt påverkat av Covid-19

”Koncernen har tydligt påverkats av Covid-19 under det andra kvartalet, framförallt avseende kraftigt reducerad orderingång. Vi har dock inte sett någon ökad sjukfrånvaro och vi ser inga större störningar i leverantörskedjan. Tack vare att vi genomfört snabba och kraftfulla åtgärder, som minskade kostnaderna avsevärt, levererade vi ett nollresultat exkl. engångsposter i kvartalet. Vi har accelererat det tidigare initierade strukturarbetet för att stärka koncernens brutto- och rörelsemarginal. Omstruktureringen förväntas ge en årlig besparing på cirka 10 mkr redan under 2021. Engångsposter relaterade till omstruktureringen uppgår till cirka -35 mkr, varav cirka -30 mkr redovisas i andra kvartalet. Under andra kvartalet har…

Read More

Stark inledning på året dämpades av effekterna av Covid-19

Koncernen utvecklades starkt i inledningen av kvartalet, men drabbades mot slutet av effekterna av Covid-19. Företag och branscher påverkas på olika sätt; hög sjukfrånvaro, störningar i leveranser från underleverantörer, framskjutna order eller minskad underliggande efterfrågan. För Lammhults Design Group har kvartalet i huvudsak påverkats av framskjutna projekt. Vi såg också en kraftigt reducerad orderingång under de två sista veckorna i mars månad. Koncernens omsättning under kvartalet var 16 mkr lägre än under motsvarande period ifjol. Framskjutna projekt som var planerade att levereras under första kvartalet, men som sköts framåt på grund av Covid-19 uppgick till 19 mkr. Trots att omsättningen…

Read More

Lammhults Design Groups Årsredovisning för 2019

Lammhults Design Groups årsredovisning för 2019 är nu tillgänglig på koncernens hemsida. Frågor besvaras av Sofia Svensson, vd och koncernchef, telefon 072-732 32 39 eller Daniel Tell, CFO, telefon 070-636 75 78. Denna information är sådan information som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 13.00 CET.

Read More

Starkt fjärde kvartal bidrog till koncernens högsta omsättning hittills

”Under det fjärde kvartalet fortsatte koncernens positiva utveckling med en omsättningsökning på 17% till 320,5 mkr (273,4), där Library Interiors ökade starkt medan Office Interiors var något lägre än ifjol. Orderingången under fjärde kvartalet ökade till 291,1 mkr (286,9). Resultatmässigt var det ytterligare ett starkt kvartal drivet av volymtillväxten och en god stabilitet på kostnadssidan. Rörelseresultatet ökade till 33,6 mkr (12,8) och rörelsemarginalen ökade till 10,5% (4,7). Resultatet per aktie ökade till 2,85 kr (0,15). 2019 blev därmed ett av koncernens starkaste år någonsin. För första gången passerade vi en miljard kronor i omsättning med 1 022,1 mkr (964,5), en ökning…

Read More