Kallelse till årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ)

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541–2094, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2020 kl. 17.00. Årsstämman hålls på Abstracta AB, Lammengatan 2 i Lammhult. Inregistrering börjar kl. 16.40.   Rätt till deltagande i årsstämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 april 2020, dels senast fredagen den 17 april 2020 anmäla sitt deltagande till bolaget.   Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB.…

Read More

Ändrat datum för bokslutskommuniké 2019

  Datum för bokslutskommuniké 2019 har ändrats till 4 februari 2020.   För ytterligare information vänligen kontakta: Sofia Svensson, VD sofia.svensson@lammhultsdesigngroup.com +46 727 32 32 39 eller Daniel Tell, CFO daniel.tell@lammhultsdesigngroup.com +46 706 36 75 78   Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 december 2019 kl. 15.00 CET.

Read More

Valberedning inför Lammhults Design Groups årsstämma 2020 utsedd

I enlighet med de instruktioner som fastställdes på årsstämman den 25 april 2019 har Lammhults Design Group AB etablerat en valberedning. Valberedningen ska bereda och till årsstämman 2020 lämna förslag till: stämmoordförande; kandidater till posten ordförande och andra ledamöter av styrelsen; val och arvodering av bolagets revisor; styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för kommittéarbete; och eventuella förändringar av instruktionen för valberedningen. De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Valberedningen inför årsstämman 2020 utgörs av: Santhe Dahl, utsedd av Scapa Capital AB Jerry Fredriksson, utsedd av…

Read More

Inbjudan till presentation av Lammhults Design Groups delårsrapport för Q2 2019

Inbjudan till presentation av Lammhults Design Groups delårsrapport för januari-juni och Q2 2019 den 12 juni. Lammhults Design Group publicerar delårsrapporten den 12 juli kl.13.00. Rapporten presenteras av Lammhults Design Groups CEO Sofia Svensson samt CFO Urban Ottosson vid en telefonkonferens den 12 juli 13.30. För att följa presentationen via webben använd nedan länk: https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q2-2019 För att delta i telefonkonferensen, ring telefonnummer (SE): +46 850558354 (UK): +44 3333009272   Varmt välkomna, Lammhult den 24 juni 2019 För ytterligare information, vänligen kontakta: Sofia Svensson, CEO, telefon +46 727 32 32 39 Urban Ottosson, CFO, telefon +46 767 85 51 44

Read More

Lammhults Design Group får order om 60 MSEK till biblioteksprojekt i Dubai

Lammhults Design Group har fått en order om 60 MSEK till ett biblioteksprojekt i Dubai. Ordern beräknas huvudsakligen levereras under fjärde kvartalet 2019 och första halvåret 2020. Omsättningen kommer att redovisas i affärsområdet Library Interiors. - Detta är en av koncernens största enskilda order någonsin, säger Sofia Svensson VD och koncernchef för Lammhults Design Group. Vi blev tillfrågade om att delta i upphandlingen tack vare vårt kvalitetsarbete, vårt designkunnande samt vårt breda sortiment. Vi tar ett helhetsansvar och kommer att leverera all inredning till biblioteket. Mohammed Bin Rashid Library är ett av de större kultursatsningarna i Dubai. Byggnaden har ett…

Read More

Årsstämma i Lammhults Design Group AB

Beslut vid årsstämma i Lammhults Design Group AB den 25 april 2019 Vid Lammhults Design Groups årsstämma, som hölls idag den 25 april 2019 i Lammhult, fattades följande beslut.  Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2018 samt beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.  Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018 med 2,00 kr per aktie. Utdelningen beslutades att delas upp på två tillfällen. Som avstämningsdag för den första utdelningen om 1,00 kr fastställdes måndagen den 29 april 2019 och som avstämningsdag för den andra utdelningen om 1,00…

Read More

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541–2094, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan 17.00. Årsstämman hålls på Abstracta AB i Lammhult, Lammengatan 2 i Lammhult. Inregistrering börjar kl. 16.00. Rätt till deltagande i årsstämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: − dels  vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019, − dels  senast onsdagen den 17 april 2019 anmäla sitt deltagande till bolaget. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear…

Read More

Lammhults Design Groups norska dotterbolag Fora Form AS utser ny VD

Lammhults Design Groups norska dotterbolag Fora Form AS har utsett Thomas Haram till ny VD. Thomas är sedan ett år tillbaka Supply Chain Manager på Fora Form och tillträder tjänsten som VD idag den 3 december 2018. - Bolaget har utvecklats väl resultatmässigt de senaste åren. Vi ser ett behov av ett nytt ledarskap för att bygga en ännu starkare företagskultur. Thomas Haram har på kort tid strukturerat upp verksamheten inom Supply Chain på ett mycket bra sätt, och vi ser att Thomas har rätt förutsättningar att ytterligare vidareutveckla hela Fora Form med sitt processorienterade och målfokuserade ledarskap. För mer…

Read More

Valberedning inför årsstämman 2019 utsedd

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 26 april 2018 har Lammhults Design Group etablerat en valberedning. Valberedningen ska bereda och till årsstämman 2019 lämna förslag till:  stämmoordförande; kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen; val och arvodering av bolagets revisor; styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete; och eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen. De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera.  Valberedningen inför årsstämman 2019 utgörs av: Yngve Conradsson, utsedd av Scapa Capital AB  Jerry Fredriksson, utsedd av…

Read More

Lammhults Design Groups norska dotterbolag har fått en order om 13 Mkr till Oslo Spektrum Arena

Lammhults Design Groups norska dotterbolag Fora Form AS har fått den största ordern i företagets 90-åriga historia. Det är en order på stolar och läktare om 13 Mkr till Oslo Spektrum Arena. Leverans sker under sommaren 2019. - Det är mycket glädjande att Fora Form lyckats ta hem ordern till Oslo Spektrum Arena, en order som togs i stark konkurrens med flera internationella aktörer. Ordern understryker Fora Forms starka position på den norska marknaden inom produktsegmentet för kulturmöbler (stolar för teatrar, biografer, skolor och sporthallar), säger Lammhults Design Groups VD och koncernchef Sofia Svensson. Fora Form kommer att leverera nya…

Read More