Kommuniké från årsstämma i Lammhults Design Group

Idag, torsdagen den 28 april 2022, hölls årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ). Följande huvudsakliga beslut fattades. Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 med 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 2 maj 2022. Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021. Val och arvodering av styrelse och revisor Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Peter Conradsson, Susanna Hilleskog, Stina Nilimaa Wickström, Stefan Persson och Anna Stålenbring samt nyvaldes Per…

Read More

Inbjudan till presentation av Q1-rapport för Lammhults Design Group AB

Lammhults Design Group AB publicerar delårsrapport för januari-mars 2022 (Q1-rapport) den 28 april kl.14.30. Rapporten presenteras av CEO, Daniel Tell, och CFO, Carolina Nerman, vid en web/tele-konferens den 28 april kl.15.00. Webcast: https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q1-2022 Tele Sverige:  +46 8 5664 2704 Tele UK: +44 33 3300 9263 För ytterligare information, vänligen kontakta Daniel Tell på +46 706 36 75 78 eller Carolina Nerman på +46 702 41 30 06

Read More

Lammhults Design Group utser Åsa van Drumpt till VD för Lammhults Möbel

Åsa van Drumpt tillträder som VD för Lammhults Möbel, efter drygt sex månader som tillförordnad VD för samma bolag. Åsa har varit anställd i koncernen sedan 2001 och har haft ett antal olika befattningar inom både försäljning och marknadsföring. De närmaste åren före utnämningen till tillförordnad VD, var Åsa ansvarig för marknadsavdelningarna på Lammhults Möbel samt på systerbolaget Abstracta. ”Jag är övertygad om att Åsa är rätt person för uppdraget mot bakgrund av hennes långa erfarenhet inom branschen, kommersiella inriktning samt stora intresse för design och kvalitet. Redan som tillförordnad VD har Åsa initierat och drivit ett förändringsarbete, med målsättning…

Read More

Kallelse till årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ)

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541–2094, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022 kl. 17.00 på Folkets hus, Centrumgatan 1 i Lammhult. Inregistrering börjar kl. 16.40. Rätt till deltagande i årsstämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 20 april 2022, dels senast fredagen den 22 april 2022 anmäla sitt deltagande till bolaget. För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna…

Read More

Per Samuelsson föreslås till ny ordförande i Lammhults Design Group AB

Valberedningen i Lammhults Design Group har beslutat att föreslå att Per Samuelsson ska väljas till ny styrelseordförande vid årsstämman den 28 april 2022. Nuvarande styrelseordförande Peter Conradsson kvarstår som styrelseledamot. Per Samuelsson, som är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, har arbetat inom svenskt näringsliv sedan början på 1980-talet. Han har tidigare bland annat varit dotterbolagschef inom Perstorp-koncernen, varit medlem av PLMs koncernledning som divisionschef samt innehaft rollen som VD och koncernchef för den tidigare börsnoterade Strålfors-koncernen under 16 år. Per har varit VD och koncernchef för Beijer Electronics Group sedan 2015, en befattning som han lämnar den 1 mars 2022.…

Read More

Inbjudan till presentation av Lammhults Design Groups bokslutskommuniké för 2021

Lammhults Design Group AB publicerar bokslutskommunikén för 2021 den 8 februari kl.08.30.  Rapporten presenteras av CEO, Daniel Tell, och CFO, Carolina Nerman, vid en web/tele-konferens den 8 februari kl.09.00. Webcast: https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q4-2021 Tele Sverige:  +46 8 5664 2707 Tele UK: +44 33 3300 9267 För ytterligare information, vänligen kontakta Daniel Tell på +46 706 36 75 78 eller Carolina Nerman på +46 702 41 30 06

Read More

Valberedning inför Lammhults Design Groups årsstämma 2022 utsedd

Lammhults Design Group AB meddelar härmed att en valberedning utsetts inför årsstämman 2022. Valberedningen har i uppgift att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning. De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Valberedningen inför årsstämman 2022 utgörs av: · Santhe Dahl, utsedd av Scapa Capital AB · Jerry Fredriksson, utsedd av Canola AB · Sune Lundqvist, utsedd av Input Interiör Sweden AB · Gunnar Sjöberg, utsedd av familjen Sjöberg Santhe Dahl har utsetts till valberedningens ordförande. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan…

Read More

Inbjudan till presentation av Q3-rapport för Lammhults Design Group AB

Lammhults Design Group AB publicerar delårsrapport för januari-september 2021 (Q3-rapport) den 29 oktober kl.08.30. Rapporten presenteras av CEO, Daniel Tell, och CFO, Carolina Nerman, vid en web/tele-konferens den 29 oktober kl.09.00. Webcast: https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q3-2021 Tele Sverige:  +46 8 5664 2693 Tele UK: +44 33 3300 9261 För ytterligare information, vänligen kontakta Daniel Tell på +46 706 36 75 78 eller Carolina Nerman på +46 702 41 30 06

Read More

Förändringar i VD-positionerna i Abstracta AB och Lammhults Möbel AB

Lammhults Design Group AB meddelar att Peter Jiseborn idag, den 30 september 2021, lämnar Lammhults Design Group efter drygt fem år som VD för dotterbolaget Abstracta AB. De senaste två åren har Peter även varit VD för dotterbolaget Lammhults Möbel AB. Peter Jiseborn har varit medlem i Lammhult Design Groups koncernledning sedan 2019. Yngvi Fridriksson har utnämnts till tillförordnad VD för Abstracta AB och Åsa van Drumpt har utnämnts till tillförordnad VD för Lammhults Möbel AB. Befattningarna ingår i Lammhult Design Groups koncernledning. Yngvi Fridriksson har varit anställd i koncernen i 27 år och har under de senaste 5 åren…

Read More

Inbjudan till presentation av Q2-rapport för Lammhults Design Group AB

Lammhults Design Group AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2021 (Q2-rapport) den 14 juli kl.14.00. Rapporten presenteras av CEO,  Daniel Tell, och CFO, Carolina Nerman, vid en web/tele-konferens den 14 juli kl.14.30. Webcast: https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q2-2021 Tele Sverige:  +46 8 5664 2695  Tele UK: +44 33 3300 9034 För ytterligare information, vänligen kontakta Daniel Tell på +46 706 36 75 78 eller Carolina Nerman på +46 702 41 30 06

Read More