Hållbarhet

(Lägg in ikonen för The global compact-we support)

Vi vill kunna skapa förutsättningar för återanvändning i ett cirkulärt flöde. Det kan vi uppnå genom:
– Cirkulär tidlös design direkt från ritbordet
– Flexibla lösningar som, likt kameleonter, kan användas för olika aktiviteter
– Att använda återvunna material med lång livslängd som åldras med skönhet
– Tjänster för att återanvända produkter i nya lösningar
– Tjänster för att enkelt kunna reparera eller bygga om produkter
– De-monteringsinstruktioner som förenklar resan, för använt material, att källsorteras och sedan bli till resurser i nya produkter

Hållbarhetsstyrning

Lammhults Design Group utövar ett aktivt och långsiktigt ägande med fokus på lönsam tillväxt av en grupp möbel- och inredningsföretag i norra Europa. Genom en stark ekonomisk ställning skall koncernen vara en stabil partner för våra kunder och samarbetspartners, skapa värde till våra ägare samt vara en attraktiv arbetsgivare och intressant aktör för nya förvärv. Finansiella mål och styrning redovisas i koncernens årsredovisning.

Koncernens styrning av social och miljömässig hållbarhet regleras huvudsakligen av de uppförandekoder och policys som är fastställda av styrelsen. Lammhults Design Group driver sin verksamhet i enlighet med FN Global Compacts tio principer och med den vägledande standarden ISO 26000 för socialt ansvarstagande och dess principer om etiskt uppförande, respekt för rättsstatsprincipen, respekt för internationella normer och förväntningar, respekt och hänsyn till intressenters krav och förväntningar, ansvarstagande, transpararens, försiktighetsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna. Detta utgör fundamentet och ska genomsyra hela organisationen, värdekedjan och våra produkter och tjänster.

Lammhults Design Groups produkter har en tradition av ansvarsfull och hållbar design och produktion. Våra produkters kvalitet, långa livslängd samt design för cirkuläritet är en förutsättning för hållbar konsumtion. Vår ambition är att vara föregångare och möta internationella normer, juridiska och marknadsmässiga krav. Affärsetik, hög moral, och integritet är integrerade delar av Lammhults Design Groups verksamhet och kontinuerliga strävan för en hållbar utveckling. Vi tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter när vi skapar och erbjuder produkter och tjänster. Vi ser till miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter och att minska risker i vår egen organisation, våra produkter och i värdekedjan. Samtidigt måste vår produktkvalitet alltid uppfylla våra kunders krav och förväntningar. Hållbarhetsarbetet är väl integrerat i bolagens affärsprocesser och ingår i bolagens ledningssystem.

Vi vill säkerställa en tydlig koppling mellan den strategiska företagsledningen av våra bolag, och faktiska förbättringar för ekonomi, miljö, människor och samhälle. Det direkta ansvaret för miljö, arbetsmiljö och etik ligger lokalt hos varje bolag. Samtliga bolag inom koncernen i Sverige, Norge och Tyskland uppfyller kravet på att vara certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001, med undantag för det senaste förvärvade bolaget Morgana AB. Ledningssystemen inom Lammhults och Abstracta är certifierade och godkända enligt såväl ISO 9001, ISO 14001 som OHSAS 18001 där en övergång till ISO 45001 kommer att ske.
Fora Form har certifierats enligt ISO 45001 redan under 2018. Morgana AB bedriver anmälningspliktig verksamhet på grund av sin lackeringsverksamhet. Övergång till UV-härdande lacker har tidigare skett vilket markant har reducerat användningen av lösningsmedel.

Lammhults Design Group bidrar till Agenda 2030 (FN:s Globala Hållbarhetsmål), både genom att påverka möbel- och inredningsbranschen att bli mer miljömässigt och socialt ansvarsfull, men även genom att vara en bra arbetsgivare och lokal aktör, och slutligen genom att hjälpa våra kunder bli mer hållbara genom att vara ett mer ansvarsfullt alternativ. Koncernen fokuserar på fem av de 17 målen. Under året har en uppdatering av tidigare väsentlighetsanalys genomförts. Resultatet ligger till grund för gällande prioriteringar och målnedbrytning. Ett balanserat styrkort används med regelbunden uppföljning för att nå resultat.

Lammhults Design Group Hållbarhetsvision
Vår ambition är att vara föregångare och möta internationella normer, juridiska och marknadsmässiga krav. Affärsetik, hög moral, och integritet är integrerade delar av Lammhults Design Groups verksamhet och kontinuerliga strävan för en hållbar utveckling. Vårt mål är att ha CO2-neutrala produktionsenheter före är 2030 samt att ha full spårbarhet för träråvara. Nya produkter skall vara designade för återbruk med material som kommer från förnyelsebara råvaror eller som kan återbrukas eller återvinnas till nya produkter, vilket utgör grunden får en cirkulär ekonomi.

Hållbarhetsmål

① Att Lammhults Design Groups kärnvärden, sociala och miljömässiga principer integreras i våra koncernföretags verksamheter

② Att minska miljöpåverkan från våra produkter och tjänster

③ Att öka andelen hållbar träråvara i våra produkter och stödja hållbart skogsbruk

④ Att arbeta med socialt och miljömässigt ansvarsfulla leverantörer

(Länk till hållbarhetsrapport)