Rapport

Rapport - 29.04.2015

Stabilt kvartal med förbättrat resultat

  • Nettoomsättning 179,0 mkr (184,2)
  • Rörelseresultat 5,2 mkr (5,0)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning 0,37 kr/aktie (0,27)
  • Orderingång 186,4 mkr (188,3)
  • Orderstock 129,6 mkr (136,3)

Kommentarer till första kvartalet 2015

VD och koncernchef Anders Rothstein kommenterar: ”Vi hade en stabil inledning av året i jämförelse med ett starkt kvartal 2014. Första kvartalet föregående år innehöll bl.a. orderingång på ca 14 mkr för Fora Form inom Office & Home Interiors, varav ca 9 mkr avsåg en lagerorder till Japan, som var ovanligt stor och dessutom erhölls tidigare än normalt, och ca 5 mkr ett större projekt i Norge. Exklusive dessa två order ökade koncernens orderingång med 7 procent. Trots lägre nettoomsättning, presterade vi ändå en resultatförbättring genom förbättrad bruttomarginal och lägre omkostnader”

Inledningen av 2015 präglades av viss osäkerhet på den norska marknaden, medan efterfrågan på våra övriga huvudmarknader var stabil. Koncernens nettoomsättning minskade med 3 procent och koncernens orderingång minskade med 1 procent. Koncernens tillväxtambitioner bygger bland annat på framgångar i att vinna större projekt. Projektens fördelning i tid kan påverka intäktsjämförelser mellan enskilda kvartal. Bruttomarginalen förbättrades främst för eftermarknadsförsäljningen inom Public Interiors, rörelseresultatet ökade med 5 procent och resultatet per aktie ökade med 37 procent. Försäljningsorganisationen inom Ire förstärktes och försäljningsansvaret för Voice sortimentet integrerades med Ire sortimentet under kvartalet, som en del av koncernens ökade satsning på Retail.

Lammhult den 29 april 2015

Lammhults Design Group AB

Anders Rothstein

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71,

070-883 98 98 eller Thomas Jansson, CFO, telefon 0472-26 96 72, 070–555 03 61.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015 kl. 15.00.