Pressmeddelande

Pressmeddelande - 30.04.2014

Rapport från årsstämma den 29 april 2014

  • Årsredovisningen för 2013 fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.
  • Beslutades att disponera resultatet i enlighet med framlagt förslag innebärande att 1,00 kr per aktie utdelas till aktieägarna. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes måndagen den 5 maj 2014. Utdelning beräknas ske genom Euroclear Swedens försorg torsdagen den 8 maj 2014.
  • Till styrelseledamöter omvaldes Peter Conradsson, Maria Edsman, Jörgen Ekdahl, Jerry Fredriksson, Lotta Lundén och Anders Pålsson. Till styrelseordförande omvaldes Anders Pålsson.
  • Till bolagets revisor omvaldes KPMG AB, med Emil Andersson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.
  • Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 910 000 kr, varav arvode till ordförande uppgår till 260 000 kr och arvode till övriga ledamöter uppgår till 130 000 kr. Årsstämman fastställde att arvode för uppdrag i revisions- respektive ersättningskommittén skall utgå med 50 000 kr till ordföranden och med 25 000 kr till övriga två ledamöter i respektive kommitté.
  • Årsstämman beslutade att styrelsens ordförande årligen senast vid tredje kvartalets utgång skall sammankalla de fyra största aktieägarna av kapital och/eller röster i bolaget. De skall sedan utse vardera en ledamot i valberedningen som inte bör vara styrelseledamot.
  • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om nyemission av totalt högst 800 000 B-aktier, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till årsstämman 2015.
  • I sitt tal vid stämman kommenterade VD Anders Rothstein delårsrapporten för första kvartalet 2014, som tidigare under dagen hade publicerats i ett pressmeddelande.

Lammhult den 29 april 2014

Styrelsen

Frågor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71 eller 070-883 98 98.