Rapport

Rapport - 29.04.2014

Ökad nettoomsättning, förbättrad lönsamhet, förbättrat kassaflöde, stark orderingång och orderstock

  • Nettoomsättning 186,0 mkr (151,6)
  • Rörelseresultat 5,2 mkr (2,3)
  • Orderingång 189,8 mkr (133,4)
  • Orderstock 140,1 mkr (71,5)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 5,8 mkr (-1,3)

Nettoomsättning, orderingång, resultat och kassaflöde

Nettoomsättningen ökade med 23 procent och orderingången ökade med 42 procent under första kvartalet. Orderingången förbättrades främst för varumärkena Lammhults, Abstracta och BCI. Den starka orderingången bidrog tillsammans med förvärvet av Fora Form till att koncernens orderstock vid kvartalets slut var 96 procent högre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Fora Forms orderstock uppgick till ca 46 mkr per den sista mars 2014. Bruttomarginalen försämrades jämfört med första kvartalet föregående år beroende på produktmixen inom Office & Home Interiors och marknadsmixen inom Public Interiors. Genomförda kostnadsbesparingar och effektiviseringar har minskat försäljnings- och administrationskostnaderna, exklusive Fora Form, med 3,5 mkr jämfört med första kvartalet föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 5,2 mkr (2,3), vilket innebar en rörelsemarginal på 2,8 procent (1,5). För Office & Home Interiors ökade nettoomsättningen med 33,0 mkr och rörelseresultatet förbättrades med 2,0 mkr, medan nettoomsättningen ökade med 1,5 mkr och rörelseresultatet förbättrades med 2,0 mkr för Public Interiors. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,8 mkr (-1,3) och minskade rörelsefordringar bidrog positivt till kassaflödet.

Lammhult den 29 april 2014

Lammhults Design Group AB

Anders Rothstein

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71,

070-883 98 98 eller Thomas Jansson, CFO, telefon 0472-26 96 72, 070–555 03 61.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2014 klockan 15.00.