Systematiskt förbättringsarbete för att stärka koncernen ger resultat

” Vårt arbete för att stärka koncernen ger resultat. Trots ett försäljningstapp på 29 % i pandemins kölvatten levererade vi en rörelsemarginal som ökade till 6,9 % under tredje kvartalet. Förbättringen har åstadkommits genom snabb omställning, ökad kostnadskontroll, statliga stöd samt kortsiktiga och långsiktiga effektiviseringsåtgärder. Koncernens styrningsmodell med ett delegerat affärsmanna-skap fungerar väl i kristider. Generellt råder dock en fortsatt osäkerhet gällande utvecklingen under det fjärde kvartalet, som historiskt har varit både marknadens och koncernens starkaste. Såsom tidigare kommunicerats i pressmeddelandet från den 23 juni 2020 kommer fjärde kvartalet att belastas med den kvarvarande delen av omstruktureringsåtgärderna. Koncernens tredje kvartal…

Read More

Andra kvartalet tydligt påverkat av Covid-19

”Koncernen har tydligt påverkats av Covid-19 under det andra kvartalet, framförallt avseende kraftigt reducerad orderingång. Vi har dock inte sett någon ökad sjukfrånvaro och vi ser inga större störningar i leverantörskedjan. Tack vare att vi genomfört snabba och kraftfulla åtgärder, som minskade kostnaderna avsevärt, levererade vi ett nollresultat exkl. engångsposter i kvartalet. Vi har accelererat det tidigare initierade strukturarbetet för att stärka koncernens brutto- och rörelsemarginal. Omstruktureringen förväntas ge en årlig besparing på cirka 10 mkr redan under 2021. Engångsposter relaterade till omstruktureringen uppgår till cirka -35 mkr, varav cirka -30 mkr redovisas i andra kvartalet. Under andra kvartalet har…

Read More

Stark inledning på året dämpades av effekterna av Covid-19

Koncernen utvecklades starkt i inledningen av kvartalet, men drabbades mot slutet av effekterna av Covid-19. Företag och branscher påverkas på olika sätt; hög sjukfrånvaro, störningar i leveranser från underleverantörer, framskjutna order eller minskad underliggande efterfrågan. För Lammhults Design Group har kvartalet i huvudsak påverkats av framskjutna projekt. Vi såg också en kraftigt reducerad orderingång under de två sista veckorna i mars månad. Koncernens omsättning under kvartalet var 16 mkr lägre än under motsvarande period ifjol. Framskjutna projekt som var planerade att levereras under första kvartalet, men som sköts framåt på grund av Covid-19 uppgick till 19 mkr. Trots att omsättningen…

Read More

Lammhults Design Groups Årsredovisning för 2019

Lammhults Design Groups årsredovisning för 2019 är nu tillgänglig på koncernens hemsida. Frågor besvaras av Sofia Svensson, vd och koncernchef, telefon 072-732 32 39 eller Daniel Tell, CFO, telefon 070-636 75 78. Denna information är sådan information som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 13.00 CET.

Read More

Lammhults Design Group – Delårsrapport januari – september 2019

Omsättningsökning och fortsatt förbättrat rörelseresultat ”Under det tredje kvartalet fortsatte koncernens positiva utveckling med en omsättningsökning med 10% samtidigt som orderingången ökade med 7%. Totalt uppgick orderingången för tredje kvartalet till 219,1 mkr (204,2). Nettoomsättningen uppgick till 244,8 mkr (221,1), där ökningen dels beror på två större order, en i varje affärsområde, samt en underliggande positiv utveckling. Resultatmässigt var det ytterligare ett bra kvartal, med fortsatt förstärkt rörelsemarginal och god stabilitet på kostnadssidan. Rörelseresultatet i kvartalet ökade med 52% till 15,1 mkr (9,9). Rörelsemarginalen ökade till 6,2% (4,5) och resultat per aktie till 1,35 kr (0,85), en förbättring med 59%.…

Read More

Lammhults Design Group – Delårsrapport januari – juni 2019

”Under det andra kvartalet erhöll koncernen en av sina största order någonsin om ca 60 mkr till Dubai Municipality. Ordern till affärsområde Library Interiors är i sig en milstolpe och ett resultat av den ökade satsningen på våra exportmarknader. Totalt uppgick orderingången för andra kvartalet till 321,7 mkr (267,9). Nettoomsättningen uppgick till 234,0 mkr (238,1), där minskningen i sin helhet är hänförlig till de delar av verksamheten som avyttrades förra året. Det var ett resultatmässigt bra kvartal, koncernen förstärkte sin bruttomarginal och har god stabilitet på kostnadssidan. Vi ökade därmed rörelseresultatet till 15,4 mkr (12,8), en förbättring med 20%. Rörelsemarginalen…

Read More

1 januari – 31 mars 2019  Lammhults Design Group

              januari-mars             april-mars   Helår        Mkr                                 2019          2018         2018/2019     2018             Nettoomsättning 222,8 231,8 955,5 964,5 Rörelseresultat 11,3 9,3 46,8 44,8 Rörelsemarginal 5,1% 4,0% 4,9% 4,6% Resultat före skatt 10,9 6,9 39,4 35,4 Resultat efter skatt 8,7 5,4 26,0 22,7 Resultat per aktie, kr 1,03 0,64 3,93 2,69 Orderingång 216,1 217,9 975,1 976,9 Orderstock 184,9 176,9 203,3

Read More

Lammhults Design Groups Årsredovisning för 2018

Lammhults Design Groups årsredovisning för 2018 är nu tillgänglig på koncernens hemsida. Frågor besvaras av Sofia Svensson, vd och koncernchef, telefon 072-732 32 39 eller Urban Ottosson, Interim CFO, telefon 076-785 51 44.

Read More

Stark organisk tillväxt och förbättrat resultat

”Det tredje kvartalet visar god utveckling för koncernen gällande omsättning, resultat och kassaflöde. Hittills under 2018 har den organiska tillväxten varit 7%. Rörelseresultatet har ökat till 32,0 mkr (22,7) och rörelsemarginalen har stärkts till 4,6% (3,5%). Det ackumulerade kassaflödet från den löpande verksamheten har ökat med 27,6 mkr till 23,7 mkr (-3,9).” Lammhult den 26 oktober 2018 Lammhults Design Group AB Sofia Svensson VD och koncernchef Frågor besvaras av Sofia Svensson, VD och koncernchef, telefon 072-732 32 39 eller Michael Grindborn, CFO, telefon 070-670 18 48. Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden,…

Read More

Mycket god tillväxt och tydlig resultatförbättring

” Det andra kvartalet var genomgående starkt. Koncernens omsättning ökade med 9 procent och orderingången med 10 procent. Tillväxten av såväl omsättning som orderingång var helt organisk. Resultatförbättringarna fortsätter. Under det andra kvartalet ökade rörelseresultatet till 12,8 mkr (10,0) och rörelsemarginalen till 5,4 procent (4,6). Signalerna från våra marknader är generellt fortsatt positiva, och vi bedömer att förutsättningarna för förbättrad lönsamhet under året är goda inom båda våra affärsområden. ” Lammhult den 13 juli 2018 Lammhults Design Group AB Fredrik Asplund VD och koncernchef Frågor besvaras av Fredrik Asplund, VD och koncernchef, telefon 070-862 20 38, mail fredrik.asplund@lammhultsdesigngroup.com eller Michael…

Read More