Inbjudan till presentation av Q2-rapport för Lammhults Design Group AB

Lammhults Design Group AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2021 (Q2-rapport) den 14 juli kl.14.00. Rapporten presenteras av CEO,  Daniel Tell, och CFO, Carolina Nerman, vid en web/tele-konferens den 14 juli kl.14.30. Webcast: https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q2-2021 Tele Sverige:  +46 8 5664 2695  Tele UK: +44 33 3300 9034 För ytterligare information, vänligen kontakta Daniel Tell på +46 706 36 75 78 eller Carolina Nerman på +46 702 41 30 06

Read More

Lammhults Design Group utser Carolina Nerman till ny CFO

Carolina Nerman har mellan mars 2020 och april 2021 haft rollen som Group Financial Controller inom Lammhults Design Group och har sedan Daniel Tell lämnade CFO-rollen för uppdraget som VD och koncernchef, agerat som tillförordnad CFO. Innan Carolina anställdes i koncernen har hon varit redovisningsspecialist hos E&Y, arbetat som ekonomichef i ett fastighetsbolag och dessförinnan varit revisor under ett antal år. ”Carolina har genomfört ett omfattande förbättringsarbete inom redovisningsområdet under sin tid som Group Financial Controller i koncernen och hon är med sin professionella bakgrund och positiva inställning till nya utmaningar redo att ta nästa steg i karriären. Det är…

Read More

Rättelse av delårsrapport för det första kvartalet 2021

Lammhults Design Group AB meddelar härmed en rättelse av den delårsrapport för det första kvartalet 2021 som offentliggjordes den 27 april 2021. På sida 3 i rapporten anges felaktigt att orderingången för perioden januari – mars 2021 uppgick till 241,7 Mkr. Korrekt siffra för orderingången är 184,3 Mkr, vilket också anges på sida 6 i delårsrapporten. En korrigerad version av delårsrapporten biläggs detta pressmeddelande och finns också tillgänglig på bolagets hemsida.

Read More

Kommuniké från årsstämma i Lammhults Design Group

Idag, tisdagen den 27 april 2021, hölls årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ). Årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vi stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Följande huvudsakliga beslut fattades. Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020. Val och arvodering av styrelse och revisor Stämman beslutade att styrelsen…

Read More

Inbjudan till presentation av Q1-rapport för Lammhults Design Group AB

Lammhults Design Group AB publicerar delårsrapport för januari-mars 2021 (Q1-rapport) den 27 april kl.15.00. Rapporten presenteras av CEO,  Daniel Tell, och tf CFO, Carolina Nerman, vid en web/tele-konferens den 27 april kl.15.30. Webcast: https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q1-2021 Tele Sverige:  +46 8 5055 8365  Tele UK: +44 33 3300 9264 För ytterligare information, vänligen kontakta Daniel Tell på +46 706 36 75 78 eller Carolina Nerman på +46 702 41 30 06

Read More

LAMMHULTS DESIGN GROUP HAR UTNÄMNT DANIEL TELL TILL NY VD OCH KONCERNCHEF

Lammhults Design Groups styrelse har utsett Daniel Tell till ny VD och koncernchef i Lammhults Design Group. Daniel Tell, som för närvarande är CFO på Lammhults Design Group tillträder som VD och koncernchef den 8 april 2021. Som tidigare meddelats lämnar nuvarande VD och koncernchef Sofia Svensson sin tjänst för en ny befattning utanför koncernen. ”Vi är väldigt glada att välkomna Daniel att leda Lammhults Design Group. Daniel har varit CFO för Lammhults Design Group sedan hösten 2019 och tar nu steget att ansvara för hela verksamheten operativt. Valet av Daniel som nästa VD och koncernchef ger koncernen en kontinuitet…

Read More

Kallelse till årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ) Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541–2094, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 april 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Rätt till deltagande i årsstämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 19 april 2021, dels senast måndagen den 26 april 2021 anmäla sitt deltagande genom att ha avgett en förhandsröst…

Read More

Inbjudan till presentation av Lammhults Design Groups bokslutskommuniké för 2020

Lammhults Design Group AB publicerar bokslutskommunikén för 2020 den 9 februari kl.08.30.  Rapporten presenteras av CEO, Sofia Svensson, och CFO, Daniel Tell, via en web/tele-konferens den 9 februari kl.09.00.  Webcast:https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q4-2020 Tele Sverige: +46 8 5664 2693  Tele UK: +44 33 3300 9270   För ytterligare information, vänligen kontakta Sofia Svensson på +46 727 32 32 39 eller Daniel Tell på +46 706 36 75 78

Read More

Sofia Svensson avgår som VD och koncernchef för Lammhults Design Group

Sofia Svensson har idag meddelat styrelsen att hon lämnar sitt uppdrag som VD och koncernchef för att gå vidare till en ny befattning utanför möbelbranschen. Hon tillträdde som VD och koncernchef för Lammhults Design Group i september 2018. ”Det har varit ett mycket stimulerande uppdrag att få leda och utveckla koncernen tillsammans med alla våra engagerade medarbetare på Lammhults Design Group. Jag har stort förtroende för att styrelsen kommer att rekrytera en kvalificerad ersättare som kommer att leda koncernen till fortsatt framgång”, säger Sofia Svensson. Sofia Svensson har sex månaders uppsägningstid och kommer att fortsätta sin nuvarande roll tills vidare.…

Read More

Valberedning inför Lammhults Design Groups årsstämma 2021 utsedd

Lammhults Design Group AB meddelar härmed att en valberedning utsetts inför årsstämman 2021. Valberedningen har i uppgift att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning. De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Valberedningen inför årsstämman 2021 utgörs av:  Santhe Dahl, utsedd av Scapa Capital AB Jerry Fredriksson, utsedd av Canola AB Sune Lundqvist, utsedd av Input Interiör Sweden AB Gunnar Sjöberg, utsedd av familjen Sjöberg Santhe Dahl har utsetts till valberedningens ordförande. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via epost…

Read More