Inbjudan till presentation av Lammhults Design Groups bokslutskommuniké för 2020

Lammhults Design Group AB publicerar bokslutskommunikén för 2020 den 9 februari kl.08.30.  Rapporten presenteras av CEO, Sofia Svensson, och CFO, Daniel Tell, via en web/tele-konferens den 9 februari kl.09.00.  Webcast:https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q4-2020 Tele Sverige: +46 8 5664 2693  Tele UK: +44 33 3300 9270   För ytterligare information, vänligen kontakta Sofia Svensson på +46 727 32 32 39 eller Daniel Tell på +46 706 36 75 78

Read More

Sofia Svensson avgår som VD och koncernchef för Lammhults Design Group

Sofia Svensson har idag meddelat styrelsen att hon lämnar sitt uppdrag som VD och koncernchef för att gå vidare till en ny befattning utanför möbelbranschen. Hon tillträdde som VD och koncernchef för Lammhults Design Group i september 2018. ”Det har varit ett mycket stimulerande uppdrag att få leda och utveckla koncernen tillsammans med alla våra engagerade medarbetare på Lammhults Design Group. Jag har stort förtroende för att styrelsen kommer att rekrytera en kvalificerad ersättare som kommer att leda koncernen till fortsatt framgång”, säger Sofia Svensson. Sofia Svensson har sex månaders uppsägningstid och kommer att fortsätta sin nuvarande roll tills vidare.…

Read More

Valberedning inför Lammhults Design Groups årsstämma 2021 utsedd

Lammhults Design Group AB meddelar härmed att en valberedning utsetts inför årsstämman 2021. Valberedningen har i uppgift att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning. De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Valberedningen inför årsstämman 2021 utgörs av:  Santhe Dahl, utsedd av Scapa Capital AB Jerry Fredriksson, utsedd av Canola AB Sune Lundqvist, utsedd av Input Interiör Sweden AB Gunnar Sjöberg, utsedd av familjen Sjöberg Santhe Dahl har utsetts till valberedningens ordförande. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via epost…

Read More

Inbjudan till presentation av Q3-rapport för Lammhults Design Group AB

Lammhults Design Group AB publicerar delårsrapport för januari-september 2020 (Q3-rapport) den 23 oktober kl.08.30.  Rapporten presenteras av CEO, Sofia Svensson, och CFO, Daniel Tell, vid en web/tele-konferens den 23 oktober kl.09.00.  Webcast: https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q3-2020 Tele Sverige: +46 8 5664 2705  Tele UK: +44 33 3300 9032   För ytterligare information, vänligen kontakta Sofia Svensson på +46 727 32 32 39 eller Daniel Tell på +46 706 36 75 78

Read More

Inbjudan till presentation av Q2-rapport för Lammhults Design Group AB

Lammhults Design Group AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2020 (Q2-rapport) den 14 juli kl.13.30.  Rapporten presenteras av CEO, Sofia Svensson, och CFO, Daniel Tell, vid en web/tele-konferens den 14 kl.14.00.  Webcast: https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q2-2020 Tele Sverige: +46 8 5055 8355  Tele UK: +44 33 3300 9030  För ytterligare information, vänligen kontakta Sofia Svensson på +46 727 32 32 39 eller Daniel Tell på +46 706 36 75 78 

Read More

Lammhults Design Group accelererar den strukturella transformationen för långsiktigt lönsam tillväxt, vilket medför engångsposter om ca -35 mkr

För närvarande går det inte att uppskatta hur omfattande effekterna av pågående pandemi blir för koncernens affärsverksamhet, men intäkterna förväntas minska under en längre tid. Därför genomförs en strukturell förändring av företagets produktion och kommersiella verksamhet. Målet är att positionera Lammhults Design Group för långsiktig tillväxt och stärkt organisk lönsamhet. Behovet av strukturella kostnadsbesparingar ligger i linje med bolagets strategi och den nuvarande pandemin har gjort åtgärderna än mer relevanta och angelägna. Lammhults Design Group har under pandemin accelererat det tidigare initierade strukturarbetet för att skapa en ny och starkare bas med ambitionen att stärka koncernens marginalstruktur. Samlokalisering av produktion…

Read More

Beslut vid årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ) den 23 april 2020

Vid Lammhults Design Groups årsstämma, som hölls idag den 23 april 2020 i Lammhult, fattades följande beslut. Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2019 samt beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.   I enlighet med styrelsens ändrade förslag, som kommunicerats genom separat pressmeddelande den 6 april 2020, beslöt stämman att inte lämna någon vinstutdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2019.   Till styrelseledamöter omvaldes Maria Bergving, Peter Conradsson, Susanna Hilleskog och Stina Nilimaa Wickström samt nyvaldes Stefan Persson och Anna Stålenbring. Peter Conradsson valdes till ny styrelseordförande.   Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill nästa…

Read More

Inbjudan till presentation av Q1-rapport för Lammhults Design Group AB

Lammhults Design Group AB publicerar delårsrapport för januari-mars 2020 (Q1-rapport) den 23 april kl.15.00. Rapporten presenteras av CEO, Sofia Svensson, och CFO, Daniel Tell, vid en web/tele-konferens den 23 april kl.16.00. Webcast: https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q1-2020 Tele Sverige: +46 8 5055 8358 Tele UK: +44 33 3300 9264 För ytterligare information, vänligen kontakta Sofia Svensson på +46 727 32 32 39 eller Daniel Tell på +46 706 36 75 78

Read More

Lammhults Design Group drar tillbaka förslagen om aktieutdelning och höjda styrelsearvoden

Mot bakgrund av rådande osäkerhet i marknaden till följd av spridningen av Covid-19 har styrelsen idag beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman 2020 om en utdelning på 1,00 kr/aktie. Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning. Med anledning av samma osäkerhet har valberedningen beslutat att dra tillbaka förslaget om en höjning av styrelsearvodena och föreslår istället oförändrade belopp jämfört med 2019. Som tidigare aviserats, äger Lammhults Design Groups årsstämma rum torsdagen den 23 april 2020 kl. 17.00. Årsstämman avses att genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att hållas så kort som möjligt utan…

Read More

Lammhults Design Group föreslår sänkning av föreslagen utdelning

Lammhults Design Group har en stark finansiell ställning och låg skuldsättning, men sedan styrelsen lämnade sitt ursprungliga utdelningsförslag har affärsläget förändrats avsevärt. Betydande negativ påverkan i efterfrågan på våra produkter och lösningar förväntas från och med mars månad 2020. Mot bakgrund av rådande osäkerhet i marknaden till följd av spridningen av det nya coronaviruset har styrelsen idag beslutat att föreslå årsstämman en justerad utdelning om 1,00 kr per aktie till skillnad från 2,75 kr per aktie som tidigare kommunicerats. Utdelningen föreslås utbetalas i två delbetalningar om vardera 0,50 kr per aktie respektive 0,50 kr per aktie. Avstämningsdag för den första…

Read More